Bilde av CE-merket enhet fra Fuktspesialisten AS

Merking / dokumentasjon av elektriske produkter.

Merking og dokumentasjon av elektriske produkter.

Det er mange krav til elektrisk produkter før de er lovlig å omsette.

Det er mange krav (les Lovdata) som skal oppfylles før man kan merke produktet med CE merke. Oppfylles ikke disse kravene er produktet ulovlig å omsette iflg DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP. Iflg en artikkel i Aftenposten oppfyller kun 20% av produktene kravene. I tillegg skal alle elektriske produkter leveres med samsvarserklæring. Det er det mange som synder mot.

At det elektriske anlegget er ditt ansvar er en overraskelse for mange: Elektriske anlegg – ditt ansvar – les mer.

EPS-fuktsikringoppfyller alle krav.

Vårt produkt er sertifisert hos nøytral 3dje part Nemko og kan i tillegg til CE merke også benytte N-merke.

Et elektroosmoseanlegg er tilkoplet 220v kontinuerlig. Kravet er derfor at de også skal oppfylle de strenge kravene for husholdningsprodukter.

Vår dokumentasjon / samsvarserklæring som følger med produktet bekrefter at alle disse kravene er oppfylt.

Hva betyr det for deg at EPS Fuktsikring er sertifisert?

Som privatperson betyr det trygghet.

Som styremedlem i borettslag/sameie betyr det trygghet, økonomisk trygghet! Styret er ansvarlig for korrekt dokumentasjon for de arbeidene som blir gjennomført. Det kan fort bli dissens hvis dette ikke er 100% korrekt.

Et par andre eksempler  som oppfyller kravene til CE-merking.

Et eksempler på CE-merke som IKKE oppfyller kravene til merking.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal bidra til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø, viktige samfunnsfunksjoner og materielle verdier i forbindelse med ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser. Lovgrunnlaget for etatens virksomhet kommer frem av lov 24. mai 1929 nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven), forskrift 10. oktober 2017 nr. 1598 om elektrisk utstyr (feu) og forskrift 10 oktober 2017 nr. 1597 om elektromagnetisk kompabilitet (emc).

Med referanse til deres eposter så kan DSB ikke se at produktet deres har tilstrekkelig merking slik at det kan identifiseres og vurderes om det oppfyller sikkerhetskravene i gjeldene regelverk. I dette tilfelle må dere ta kontakt med utsalgssted for å avklare manglende informasjon. Gjeldende regelverk finner dere på DSB sin hjemmeside og på lovdata.

Artikler om krav til merking m.m.

Det er flere artikler vedrørende krav til merking, manglende / ulovlig merking og dokumentasjon. Vi har samlet noen av dem her.

1. Innledning – Utdrag av: https://svw.no/artikler/elektriske-og-elektroniske-produkter

Produsenter, importører og distributører er ansvarlige for korrekt utforming, merking og håndtering av elektriske og elektroniske produkter som omsettes i Norge. Det kan ofte være vanskelig å få oversikt over regelverket. Denne artikkelen gir leseren en rask innføring i regelverket og de mest sentrale problemstillingene.

5. Informasjons- og dokumentasjonskrav
Selv om produktet rent teknisk oppfyller de harmoniserte kravene, vil det ikke være lovlig å omsette det dersom det ikke medfølger riktig informasjon og er korrekt merket. Produktet må, avhengig av type, inkludere en fullstendig eller forenklet samsvarserklæring. Videre så må det gjennomgående inkludere bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon.

Hvor og hvordan skal CE-merking påføres? 

Link: https://www.standard.no/standardisering/ce-merking/

Kravene til den grafiske utforming av CE-merket er beskrevet i Rådsdirektiv (93/68/EØF) av 22. juni 1993. CE-merket skal være godt synlig, lesbart og det skal vanskelig kunne fjernes.

CE-merket skal påføres selve produktet. Dersom dette ikke er mulig, skal det påføres emballasjen eller følgedokumentene. I tillegg til CE-merking skal identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet som eventuelt har vært involvert i kontroll av produksjonen, påføres. Dersom et produkt er omfattet av flere direktiv/forordninger og flere kontrollorgan er involvert, skal ett av disse samordne prosedyrene. Kun dette kontrollorganets identifikasjonsnummer skal påføres.

Feil med CE-merking

Et produkt som ikke er merket, feilaktig merket eller som er merket, men som ikke oppfyller sikkerhetskravene, vil bli krevd trukket tilbake fra markedet.

Link til artikkel: https://renas.no/slik-unngar-du-ulovlige-ee-produkter/

Elektriske produkter skal ha CE-merking, kontaktadresse til produsent og importør, samt ID-merking. Den svenske rapporten avslørte imidlertid at mange manglet dette. Når merking uteblir, kan det bety at produktet ikke har gjennomgått de kontrollene som lovverket krever. Da er produktet ulovlig.

– Det er altfor mange produkter som ikke er i samsvar med regelverket. Tilsyn er viktig for å avdekke disse ulovlige produktene og øke oppmerksomheten både hos virksomhetene og forbrukere, uttalte seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet til Dinside.

Han oppfordrer virksomheter til å etterspørre informasjon fra leverandørene sine, og sjekke at den er i samsvar med regelverket.

Ta kontakt

Book befaring

En befaring vil avdekke om det finnes fuktproblemer i bygningen din, hva som eventuelt forårsaker dem og hvordan du kan bli kvitt problemet.

Nedenfor finner du knapp med link til vårt utvidede kontaktskjema for kartlegging av fuktproblemer. Ved hjelp av denne kan vi gi deg en uforpliktende prisantydning.

Ønsker du å bruke et enklere kontaktskjema, finner du det på siden Kontakt Oss. Der er også all annen kontaktinformasjon til oss og våre samarbeidspartnere.

Vi ser frem til å prate med deg.

En hyggelig medarbeider viser hvordan han måler fukt på veggen i et kjellerrom. Han smiler imøtekommende til kamera.
Hopp rett ned til innholdet